l Home  l Groepsreizen  l  Contact l Over ons

Voettochten wandelvakanties & trektochten. Meer over Voettochten wandelvakanties 2021 wandelvakanties 2021 CONTACT corona-info Voettochten wandelvakanties & trektochten. Verzekeringen ook nog Op reis

Diensten van derden.

Als Voettochten tijdens het vervoer van/naar de vakantiebestemming of tijdens een vakantie gebruik maakt van de diensten van derden (luchtvaartmaatschappij, spoorwegen, lijnbussen, ferries enz.) zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen, schemawijzigingen of annuleringen en de daaruit voortvloeiende onkosten. Tijdens het vervoer gelden de vervoersvoorwaarden van de betreffende maatschappij of onderneming.


Aanvullend vervoer.

Mocht je het vervoer naar de vakantiebestemming zelf regelen en laat je het niet door Voettochten doen dan is Voettochten niet verantwoordelijk voor vertragingen enz. waardoor aansluitingen gemist worden of waardoor je te laat op de plaats van bestemming aankomt en aansluitend vervoer per auto, bus, boot, trein en vliegtuig niet meer mogelijk is. De extra kosten en verdere gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger zelf.


Reisprogramma.

Het reisprogramma staat beschreven in de uitvoerige reisbeschrijving die per reis beschikbaar is. Mochten er als gevolg van diensten van derden (zie voorgaand) aanpassingen in het reisverloop ontstaan dan is Voettochten hiervoor niet verantwoordelijk. Aanpassing van het reisprogramma is altijd mogelijk als de veiligheid dat vraagt


Klachten tijdens de reis. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter

plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener,

de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de

tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval meteen worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland. Klachten die niet tijdens de reis kenbaar gemaakt zijn en waarvoor tijdens die reis een oplossing gezocht had kunnen worden kunnen helaas na afloop van de reis niet meer in in behandeling genomen worden.

Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator

voor een adequatemogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de

voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).

De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen

procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden

behoeven te worden gemaakt.

Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de

dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de

tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.


Klachten na de reis.

Als een klacht niet bevredigend is opgelost tijdens de reis moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de

reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de

reisorganisator. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand

na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het

boekingskantoor te worden ingediend.

Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in

behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een

inhoudelijke reactie geven.


Reisverzekering.

Deelnemers wordt aangeraden een reisverzekering af te sluiten. Mochten deelnemers tijdens een door ons georganiseerde reis op enigerlei wijze lichamelijk letsel oplopen, materieel verlies lijden of schade veroorzaken dan zijn zij daar zelf voor verantwoordelijk en kan de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de reisorganisator.


Garantieregeling STO Garant.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Voettochten gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van [naam onderneming] wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan [naam onderneming], maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Voettochten niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.


Belangrijk.

Eventuele klachten of claims over de door jou geboekte reis staan los van deze betaalmethode.


STO-Reisgarantie is geen geschillencommissie. De annuleringsvoorwaarden van Voettochten zijn bij deze manier van betalen van toepassing.


Bij boekingen voor de wandelherberg, losse vliegtickets of alleen accommodatie is

geen sprake van een pakketreis en is de

STO-reisgarantie niet

van toepassing.

Bijkomende kosten:

annulerings- en reisverzekering (Deze kunnen via ons afgesloten worden);

Eventuele brandstof-toeslagen; Zie de reisinfo van de betreffende reis.

Kosten garantieregeling. Deze bedragen € 15,- p.p. Per geboekte reis.

Bij annulering vallen de kosten van annulerings- en/of reisverzekering evenals de kosten van de garantieregeling niet onder de reiskosten. Ze worden dan ook niet geretourneerd.


Wijzigingen.

Wijziging in een al gemaakte boeking? Kan tot 3 weken voor vertrek. Indien mogelijk wordt deze wijziging doorgevoerd. Hiervoor moeten we per wijziging wel € 35,- administratiekosten berekenen. Geef dus juiste namen, voorletters en geboortedata door!. Zelfs de verandering van een voorletter wordt als wijziging gezien! Verstrek dus juiste gegevens. Voorkomt extra kosten naderhand.


Zorg dat je op tijd op de luchthaven van vertrek bent  bij de betreffende balie om in te checken. Afhankelijk van de bestemming kan dit variëren van 3 tot  2 uur voor vertrek inchecken maar de tijd kan ook afwijken. Zie hiervoor je vliegticket. Voettochten is niet aansprakelijk voor te laat inchecken en de daaruit voortvloeiende kosten.


Reisdocumenten

Geldig paspoort of geldige i.d.-kaart. Let op paspoort en i.d.-kaart moeten ook op de laatste dag van het verblijf nog geldig zijn! Voor reizen naar Albanië en Kaap Verdië gelden andere regels: het paspoort moet minimaal 6 maanden na aankomst nog geldig zijn. Eventuele gevolgen/kosten van niet geldigheid komen voor rekening van de deelnemer zelf.


Betalingsverlichting

Eventuele klachten of claims over de genoten wandelvakantie of trektocht staan los van de betalingsverplichting.


Vliegticket.

Mocht je voor een vliegreis geboekt hebben dan dient de naam op je vliegticket overeen te komen met de naam in je paspoort. Als blijkt dat de namen niet overeenkomen, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht je te weigeren. Voettochten is niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en/of extra kosten.
 Voettochten

Wandelvakanties & trektochten.

De Jutberg 30

6957 DP Laag Soeren

Tel. 0649485061 https://www.voettochten.nl


Reis- & annulerings-voorwaarden

   

Aanmelding

van een reis d.m.v. een papieren aanmeldings-formulier of via internet.


Na ontvangst van een aanmelding versturen wij een bevestiging waarin o.a. het bedrag van de aanbetaling. Deze bedraagt 40% van de reissom. Deze aanbetaling moet binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging voldaan zijn. De restbetaling moet 6 weken voor vertrek voldaan zijn. Bij boeking binnen 6 weken vóór vertrek betaling va de hele reissom ineens.

Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden treedt de annulerings-regeling in werking.


Definitief

Na ontvangst van de boeking via internet, telefonisch of per post sturen wij een bevestiging van boeking én daarmee is de boeking definitief.


Boekingen zijn op naam en persoonsgebonden. Bij een annulering vervalt een boeking en kan niet een andere persoon de plaats van degene die geboekt heeft innemen tenzij -indien mogelijk- tegen overboekingskosten.


Annulering

Uitsluitend per aangetekend schrijven aan ons adres, waarbij de datum van het poststempel als annuleringsdatum geldt.


Annuleringkosten.

Bij annulering van een wandelvakantie of trektocht) worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
Bij annulering tot 56 dagen (inclusief) vóór vertrek zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling.

Bij annulering tussen 56 dagen (incusief) en 42 dagen (exclusief) vóór vertrek zijn de annuleringskosten 50% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek (inclusief) of later: de totale reissom. 

  


 Reisvoorwaarden.